Brukergrupper 2021-01-13T08:00:12+00:00

Vi digitaliserer sammen

Cobuilder -Arbeids- og Ressursgrupper

En ny digital hverdag vil påvirke alle aktører i bygg- og anleggsnæringen. For å sikre en mest mulig felles tilnærming til bruk av digitaliserte produktdata, har vi etablert arbeids- og ressursgrupper som vil være premissgivere for dette arbeidet.

Målsetningen med arbeids- og ressursgruppene er å hjelpe aktørene til bedre samhandling og utveksling av informasjon gjennom bruk av standardiserte datastrukturer;

• Bidra til å fremme bruk av åpne standarder til beste for en felles bygg- og anleggsnæring
• Identifisere og digitalisere produktinformasjon gjennom bruk av Product Data Templates (PDTs), for å løse konkrete problemstillinger i næringen
• Utarbeide og tilgjengeliggjøre et felles kravsett, et «standard filter», som kan legges på prosjektene i ProductXchange

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppe for miljø

Denne gruppen vil arbeide med å identifisere områder hvor miljørådgivere kan nyttiggjøre seg maskinlesbare miljødata fra prosjektering og planlegging til drift og rapportering. Typiske temaer vil omhandle automatisk validering av miljøegenskaper, BREEAM, EPD, bruk av miljødata som underlag til f.eks. beregning av klimagass, etc. Det vil også bli fokusert på å arbeide frem standard miljøkrav basert på egenskapsdata.

Bedrifter som deltar i arbeidsgruppen:
AF Gruppen Norge AS
Assemblin AS
HENT AS
JM Norge AS
Kruse Smith Entreprenør AS
Peab AS
Backe Entreprenør
Implenia Norge AS
Norconsult
Statsbygg
Undervisningsbygg
Ø.M. Fjeld AS
Skanska
Vedal Entreprenør AS

Arbeidsgruppe for kjemi og stoffkartotek

Denne gruppen vil arbeide med å identifisere områder knyttet til bruk av kjemikalieprodukter, og hvordan data fra sikkerhetsdatablader nyttiggjøres. Typiske temaer vil omhandle stoffkartotek, risikovurderinger, eksponeringsregister, etc. Det vil også bli fokusert på vedlikehold/arbeid med nasjonalt filter for identifisering av uønskede kjemikalieegenskaper.

Bedrifter som deltar i arbeidsgruppen:
AF Gruppen Norge AS
Backe Entreprenør
Caverion
GK Norge AS
HENT AS
NRC Bane
NCC Norge AS
Bravida
Peab AS
Ø.M. Fjeld AS
Statsbygg
Skanska

Arbeidsgruppe for innkjøp

Denne gruppen vil arbeide med hvordan maskinlesbare produktdata kan nyttiggjøres og knyttes inn i innkjøpsprosesser og innkjøpssystemer. Gruppen skal også bidra til å identifisere behov og tilpasninger i goBIM i forhold til «goBIM open search/BIMcatalog» og API.

Arbeidsgruppe for datakrav

Denne gruppen vil arbeide med spesifikke datakrav med formål om å etablere standard egenskapskrav basert på egenskapsdata. Hva trenger du, hvilke data er det du skal nyttiggjøre deg, og hvordan skal man sørge for at denne kommer til rett tid i prosjektet slik at beslutninger blir fattet på et dokumentert grunnlag?

Ressursgruppe for digitalisering

Formålet med denne gruppen er å ha en arena hvor man med bakgrunn i de nye standardene kan diskutere og identifisere fremtidige behov og bruksområder for digitale egenskapsdata.

Ressursgruppe for BIM

Denne gruppen vil arbeide med løsninger og implementering av maskinlesbare interoperabile data – BIMviewer, API’er, plugins, etc.