Stoffkartotek 2018-01-30T13:12:22+00:00

Stoffkartotek

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 første ledd er endret, siste ledd er opphevet, og § 2-4 siste ledd er endret. Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, og at verneombudet nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket mot tidligere «et eget eksemplar».

ProductXchange gir deg et stoffkartotek i henhold gjeldende lover og forskrifter forbundet med bruk av kjemikalieprodukter. Alle virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette stoffkartotek.

Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer samt helsefarlig biologisk materiale.

Revidering av sikkerhetsdatablad og QA-kontroll skjer automatisk i ProductXchange. I tilfelle du vil ha ditt stoffkartotek på papir, kan du enkelt skrive ut oppdaterte SDS’er eller etiketter for emballering og transportuhellskort.

Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad i ProductXchange

ProductXchange hjelper deg til å opprettholde kravet om kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablader.

Kvalitetskontrollen gjøres på vegne av brukerne av ProductXchange og sørger for at eventuelle feil og mangler blir kommunisert til nasjonalt ansvarlig leverandør.

Retningslinjer for kontrollen av sikkerhetsdatablader som utføres i ProductXchange er utarbeidet av Kiwa Teknologisk Institutt.

Trykk her for å lese hele dokumentet om rettningslinjer for kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad i ProductXchange.

Pressisering av nye regler for faremerking av kjemikalier

Overgangsordningen til CLP gjør at stoffblandinger med «gammel merking» fortsatt kan være i handel frem til 1. juni 2017 såfremt de er brakt i omsetning i Europa før 01.06.2015. For alle brukere av ProductXchange vil dette betyr at prosjektene i stadig økende grad vil få levert sikkerhetsdatablader som er utarbeidet etter CLP frem mot 01.06.2017.

Trykk her for å lese hele dokumentet om nye regler for faremerking av kjemikalier.

Teknologisk-Institutt

Forenklet Sikkerhetsdatablad (verneblad).

Etter innføringen av REACH har mengden data og lengden på sikkerhetsdatablader blitt adskillig lenger.

Forenklet Sikkerhetsdatablad sorterer ut det aller viktigste i et produkt med tanke på førstehjelpstiltak, verneutstyr, tiltak ved utslipp, tiltak ved brann og andre viktige sikkerhetshensyn.

Arbeidet med å utforme forenklet sikkerhetsdatablad ble ledet av Teknologisk Institutt, og følgende aktører var med i arbeidsgruppen: Arbeidsgruppe for kjemi og stoffkartotek.

Det forenklede sikkerhetsdatabladet i ProductXchange inneholder også en tydelig QR-kode som linker til det originale sikkerhetsdatabladet.

Forenklet SDS i ProductXchange

Eksponeringsregister i ProductXchange

ProductXchange hjelper deg med å etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav i «Forskrift for utførelse av arbeid», § 31. Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og formålet er «å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eler helse».

Som bruker av ProductXchange vil du automatisk bli varslet dersom du eller noen av dine samarbeidspartnere på et brukersted bringer et produkt som krever registrering i eksponeringsregister.

Produkter som krever registrering i eksponeringsregister

Arbeidet med eksponeringsregisteret ble ledet av Teknologisk Institutt, og følgende aktører var med i arbeidsgruppen: Arbeidsgruppe – Eksponeringsregister

Arbeidsgiver er pliktig til å opprette og føre registeret over eksponerte arbeidstakere (§31-1, 31-2, 31-3, 31-4 og 31-5). Registeret omfatter følgende type eksponering og/eller typer arbeid (§ 31):

 • Arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly;
 • Arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfibre;
 • Arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer;
 • Arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling;
 • Arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid;

Brukerveiledning til eksponeringsregister ser du her.

Teknolgisk Institutt har utarbeidet et informasjonsskriv som omhandler bakgrunn og funksjonalitet forbundet med register over eksponerte arbeidstakere (eksponeringsregister) i ProductXchange.
Trykk her for å lese hele dokumentet.

Risiko- og substitusjonsvurdering i ProductXchange

Krav til risikovurdering fastsatt i §3-1 i Forskrift om utførelse av arbeidet.

ProductXchange hjelper deg med risiko- og substitusjonsvurdering. Produktets egenskaper blir målt opp mot helse, miljø og brann/eksplosjon. For et kjemikalie finner man risikoforholdet for helse, miljø og brann- og eksplosjon.

Ved å rangere risikoforholdene opp mot hverandre, kan risikoreduserende tiltak settes inn der det gir størst effekt.

Fremgangsmåten for risikovurdering kan illustreres i følgende figur, hvorav steg 1 til og med 4 enkelt gjennomføres i ProductXchange.

1: Etablering stoffkartotek

2: Grovanalyse / prioritering

3: Risikoreduksjon

4: Ny prioriteringsliste

5: Videre arbeid i fase 2 arbeidsplassundersøkelse

Retningslinjer for risiko- og substitusjonsvurdering i ProductXchange er utarbeidet av Teknologisk Institutt. Trykk her for å lese hele dokumentet.

Risikovurdering i ProductXChange forutsetter at det er etablert et komplett stoffkartotek for den/de arbeidssteder som skal omfattes av risikovurderingen.

Modellen bygger på almene prinsipper om at risiko er et produkt av konsekvens og sannsynlighet, men gir disse begrepene et noe endret innhold ved at konsekvens uttrykkes ved kjemikalienes iboende egenskaper (dvs potensiale for helseskade, miljøskade eller barnn/eksplosjon) og sannsynlighet uttrykkes ved risiko bruksmåte og hyppighet eller forekomst av hendelse. Denne funksjon i ProductXChange skal primært være et verktøy for at bedriftene selv skal kunne starte risikovurdering av kjemisk eksponering og skal også kunne benyttes av små- og mellomstore bedrifter uten at det er nødvendig med særskilt opplæring, bruk av særskilte dataverktøy eller ekspertkompetanse på fagfeltet risikovurdering/kjemikaliehåndtering.

Informasjonsblader

ProductXchange gir deg muligheten til å utarbeide Informasjonsdatablader i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 2-1.Krav om stoffkartotek.

Arbeidgivere skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikalier som kan medføre helsefare, men i enkelte tilfeller skal det også utarbeides informasjonsblad.

Dette gjelder bl.a. for helsefarlig biologisk materiale, smittefare m.m

Utarbeid Informasjonsblader i ProductXchange

LAST NED
Mer om forskriften om utførelse av arbeid, finner du på arbeidstilsynets nettsider.
LAST NED

SDS med uønskede egenskaper

ProductXchange filter identifiserer kjemikalier som er underlagt regelverkskrav eller som man bør være spesielt oppmerksom på. Dette vil bl.a. være til stor hjelp i forhold til å identifisere produkter som bør risiko-/substitusjonsvurderes.
I ProductXchange kan man benytte seg av to hovedtyper av filter:

 • Nasjonalt filter (default);
 • Brukerdefinert filter;
SDS med uønskede egenskaper
Nasjonalt filter

Arbeidet med etableringen av det nasjonale filteret har vært ledet av coBuilder AS og involvert myndigheter, bransjeforeninger og entreprenører med forgreninger i ulike fag: Arbeidsgruppe for kjemi og stoffkartotek.
Med et felles nasjonalt filter vil byggebransjen kunne opptre mer enhetlig, samtidig som det vil være enklere for byggevareleverandørene å forholde seg til dette enn varierende krav fra enkeltentreprenører.

Det nasjonale filteret ligger som default på alle brukersteder som registreres i ProductXchange.

Brukerdefinert filter

Brukerdefinert filter gir den enkelte bruker mulighet til å identifisere problem-stoffer for å hindre at de tas i bruk i – enten basert på krav fra byggherrer (på prosjektnivå) eller ut fra virksomhetens egen policy. Denne filterfunksjonen kan brukes som tillegg til det nasjonale filteret, hvor man kan utvide sitt bedrifts- eller prosjektfilter ved å:

 • benytte lister over stoffer som ligger i systemet (f.eks A20 sjekkliste mot BREEAM);
 • legge inn egne stoffer som det skal filtreres på;
 • sette egenskaper ved kjemikaliene som det skal filtreres på ut fra kjemikalienes faremerking;
 • filtrere på avfallsinformasjon;

Teknolgisk Institutt har arbeidet frem et notat som identifiserer hvilke egenskaper som det fokuseres i ProductXchange. Trykk her for å lese hele dokumentet om filteroppsett i ProductXchange.

Nyhet! Få hele stoffkartoteket på din mobiltelefon

Med ProductXchange kan du få oppdatert stoffkartotek til enhver tid på smarttelefonen din.
Last ned en «QR-code reader/scanner» med Google play eller på Apple store.

 1. Skriv ut stoffkartoteket ditt i QR-kode i ProductXchange. Gå inn på ditt brukersted. Her får du opp en ny fane som heter QR-kode øverst i bilde. Velg om du ønsker å printe den i portrett- eller landskaps-format, last ned og print ut
 2. Skann QR-koden med en QR-leser på telefonen din
 3. Du får da listet opp alle sikkerhetsdatablader som er lagt til ditt brukersted (hele stoffkartoteket). Velg om du vil laste ned forenklet sikkerhetsdatablad eller fullversjon. Du kan filtrere på Handelsnavn, Leverandør eller produkttype

stoffkartotek-i-henhold-gjeldende-lover-og-forskrifter 

Brukerveiledning for ProductXchange